Σχετικά με εμάς

Εικονογραφίες Κοιν.Σ.Επ

Η Εικονογραφίες Κοιν.Σ.Επ. είναι Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με εμπορική ιδιότητα.

Τι είναι η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση» (Κοιν.Σ.Επ.);

Για να περιγράψουμε τα βασικά σημεία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων θα πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στην έννοια της «Κοινωνικής Οικονομίας». Θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), είναι ένας φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας. Στην ουσία είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια, ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι η βιώσιμη ανάπτυξη.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες:

α) προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,

β) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,

γ) προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά

δ) προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση,

δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

α. Αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει έμφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

β. Τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία, που συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού, μέσα από την απευθείας διάθεσή τους.

γ. Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων.

δ. Εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.

ι. Σχεδιασμό και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.

ια. Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή  διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

ιβ. Παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας.

ιγ. Περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού αποθέματος.

ιδ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τις γενικές υποχρεώσεις του Κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

Πιο αναλυτικά, οι δραστηριότητες που θα ασκεί η επιχείρηση αφορούν τη προώθηση της αγροτικής, πολιτιστικής και  οικονομικής ανάπτυξης των κατοίκων του τόπου μας.

Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

α) Καλλιέργεια, παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, αξιοποιώντας ακαλλιέργητες εκτάσεις, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, δημιουργώντας, επιπλέον, νέες θέσεις εργασίας.

β) Κατασκευή, παραγωγή, αγορά και μεταπώληση από τρίτες πηγές, χειροποίητων κατασκευών, αγιογραφιών, τοιχογραφιών, εκκλησιαστικών και παραδοσιακών προϊόντων και τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ευάλωτων ομάδων όπως των φυλακισμένων και των ΑμεΑ, προϊόντα του Αγίου Όρους και γενικότερα στα μοναστηριακά προϊόντα, συμβάλλοντας στην αναβίωση των παραδοσιακών εκκλησιαστικών τεχνών και στην οικονομική στήριξη μικρών παραδοσιακών μονάδων, εργαστηρίων, συλλόγων και σωματείων ευπαθών ομάδων.

γ) Επιμορφωτικά σεμινάρια σε ανέργους και ενδιαφερόμενους κατοίκους του τόπου για την παραγωγή οπωροκηπευτικών, κτηνοτροφικών και μελισσοκομικών προϊόντων, με σκοπό τη βελτίωση του οικονομικού και βιοτικού τους επιπέδου.

δ) Σχεδιασμός και διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, εκθέσεων, μουσικών φεστιβάλ,  σεμιναρίων, μαθημάτων καθώς και καλλιτεχνικών εργαστηρίων -κεραμικής, αγγειοπλαστικής, ψηφιδωτού, γλυπτικής, ζωγραφικής, αγιογραφίας και γενικότερα των εκκλησιαστικών τεχνών-, με σκοπό την προώθηση, εκμάθηση και προβολή της πολιτιστικής  και καλλιτεχνικής δραστηριότητας του τόπου.

ε)  Παραγωγή έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων καθώς και η χονδρική και λιανική πώληση αυτών.

στ) Κατασκευή ιστοσελίδων προς ιδία χρήση της Κοιν.Σ.Επ, για τη προώθηση, προβολή των προϊόντων και των δραστηριοτήτων, για τη δημιουργία εσόδων από διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες τρίτων, αλλά και δημιουργία, κατασκευή, πώληση και ενοικίαση ιστοσελίδων με στόχο τη δυνατότητα οικονομικότερης λύσης στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας.

ζ) Συνεργασία με φορείς και οργανισμούς -δημόσιους ή ιδιωτικούς-, συλλογικότητες, σωματεία και οργανώσεις, συνεταιρισμούς και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, για την από κοινού διενέργεια δραστηριοτήτων, σύμφωνων με τον καταστατικό της σκοπό.

Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,

β) την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,

γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του,

δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.